Editorial Board

Editor-in-Chief

 • Cheng-Hsun Chiu, Chang Gung Memorial Hospital Linkou

Associate Editors

 • Chih-Jung Chen, Chang Gung Memorial Hospital Linkou
 • Chung-Ming Chen, Taipei Medical University Hospital
 • Nan-Chang Chiu, Mackay Memorial Hospital
 • Hung-Chih Lin, China Medical University Hospital
 • Po-Nien Tsao, National Taiwan University Hospital

Executive Editors

 • Huey-Ling Chen, National Taiwan University Hospital
 • Wuh-Liang Hwu, National Taiwan University Hospital
 • Tang-Her Jaing, Chang Gung Memorial Hospital Linkou Branch
 • Wang-Tso Lee, National Taiwan University Hospital
 • Chun-Yi Lu, National Taiwan University Hospital
 • Shu-Chi Mu, Shin Kong Wu Ho Su Memorial Hospital
 • Wen-Yu Tsai, National Taiwan University Hospital
 • Chun-Yan Yeung, Mackay Memorial Hospital

Editors

 • Chih-Cheng Chen, Chang Gung Memorial Hospital Kaohsiung Branch
 • Chung-Ming Chen, Taipei Medical University Hospital
 • Jia-Yuh Chen, Changhua Christian Hospital
 • Ming-Ren Chen, Mackay Memorial Hospital
 • Shi-Jou Chen, Tri-Service General Hospital
 • Solomon Chih-Cheng Chen
 • Yee-Hsuan Chiou, Kaohsiung Veterans General Hospital
 • Zen-Kong Dai, Kaohsiung Medical University Chung Ho Memorial Hospital
 • Jia-Woei Hou, Cathay General Hospital
 • Mei-Jy Jeng, Taipei Veterans General Hospital
 • Reyin Lien, Chang Gung Memorial Hospital Linkou Branch
 • Ming-Chih Lin, Taichung Veterans General Hospital
 • Ming-Tai Lin, National Taiwan University Hospital
 • Hsi-Che Liu, Mackay Memorial Hospital
 • Dau-Ming Niu, Taipei Veterans General Hospital
 • HaiLun Sun, Chung Shan Medical University Hospital
 • Min-Hua Tseng, Chang Gung Memorial Hospital Linkou Branch
 • Yi-Ching Tung, National Taiwan University Hospital
 • Lin Wang, Pojen General Hospital
 • Shih-Min Wang, National Cheng Kung University Hospital
 • San-Nan Yang, E-Da Hospital
 • Yao-Jong Yang, National Cheng Kung University Hospital
 • Tsung-Chieh Yao, Chang Gung Memorial Hospital Linkou Branch

Consulting Editors

 • Bor-Luen Chiang, National Taiwan University Hospital
 • Jing-Long Huang, Chang Gung Memorial Hospital Linkou Branch
 • Yuh-Jyh Jong, Kaohsiung Medical University Chung Ho Memorial Hospital
 • Yen-Hsuan Ni, National Taiwan University Hospital